اقتصادیبرترین های کار و کسبعمومی

محاسبات سازه برج خنک کننده

گزارش کار آزمایش برج خنک کننده آزمایشگاه عملیات واحد

در زیر بخش های مهمی از  عملیات واحد آزمایش برج خنک کننده آورده شده است:

بخش های آزمایش:

هدف آزمایش- چکیده – مقدمه و تئوری – شرح آزمایش – روش کار آزمایش(آزمایش عملی) – محاسبات – نتیجه گیری – خطاهای آزمایش

هدف آزمایش

تعمیرات کولینگ تاور اندازه گیری دمای خروجی هوا از یک کولینگ تاور مداربسته که آب با دبی های مختلف در آن جریان دارد.هدف ما این است که اثر خنک کنندگی آب هنگامی که با دبی های مختلف در برج جریان دارد را اندازه گیری کنیم.

بخشی از مقدمه آزمایش

به منظور کاهش دمای آب، هوا و آب در یک برج خنک کننده استوانه ای، یک مبدل حرارتی تخصصی، در تماس مستقیم قرار می گیرند. مقدار کمی از آب در طی این فرآیند تبخیر می شود و دمای آب جاری در برج را پایین می آورد.

آبی که توسط یک فرآیند صنعتی یا در یک کندانسور تهویه مطبوع گرم شده است، از طریق لوله ها به برج پمپ می شود. آب از طریق نازل‌ها روی سطوح موادی به نام «fill» می‌پاشد که جریان آب را از طریق برج خنک‌کننده کند می‌کند و تا حد امکان سطح آب را برای حداکثر تماس هوا و آب در معرض دید قرار می‌دهد.

هنگامی که آب از میان برج جریان می یابد، در معرض هوا قرار می گیرد که توسط فن موتور الکتریکی از داخل برج کشیده می شود.

هنگامی که آب و هوا به هم می رسند، مقدار کمی آب تبخیر می شود و یک عمل خنک کننده ایجاد می کند. سپس آب سرد شده به کندانسور یا تجهیزات فرآیندی که در آنجا گرما را جذب می کند، پمپ می شود.

سپس دوباره به برج  پمپ می شود تا یک بار دیگر خنک شود.

طراحی برج خنک کننده pdf |کتاب طراحی برج خنک کننده

برج های خنک کننده متقاطع

در برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع، آب به‌صورت عمودی از میان پرکننده جریان می‌یابد در حالی که هوا به‌صورت افقی، در سراسر جریان آب در حال سقوط جریان دارد.

به همین دلیل، نیازی به عبور هوا از سیستم توزیع نیست و استفاده از حوضچه های توزیع آب گرم جریان ثقلی که در بالای واحد بالای پرکننده نصب شده اند، امکان پذیر است.

ادامه مطلب در گزارش کار…

روش کار آزمایش(عملی)

با قرار دادن کلید 1در موقعیت روشن سیستم کنترل دما و نشانگ دما را فعال می کنیم در روی برد 4 عدد سوئیچ موجود است که با پائین قرار دادن هر کدام می توان دمای مورد نظر را به صورت دیجیتالی مشاهده نمود.

دماسنج خشک هوای خروجی را از محل خود خارج نموده و دمای هوای محیط را یادداشت کنید و سپس آن را در محل خود مجدداً قرارمی دهیم.

دقت شود از مخزن آب گرم ورودی به برج حدوداً تا نیمه از آب پر باشد blowerرا روشن می نماییم.

سپس با کلید مربوطه پمپ آب را روشن کرده و با استفاده از فلومتر موجود بر روی برد دستگاه دبی آب را روی 0.336lit/minتنظیم می نماییم.

ادامه مطلب در گزارش کار…

محاسبات آزمایش 

  • TA:دمای محیط
  • T1:دمای هوای خروجی مرطوب
  • T2:دمای هوای خروجی خشک
  • T3:دمای آب خروجی

جداول و محاسبات در گزارش کار موجود است…

نتیجه گیری آزمایش

دمای هوای خشک ورودی به داخل برج به دلیل …

ادامه در فایل گزارش کار آزمایش است

در عملیات مرطوب سازی معمولاً سک گاز با یک مایع خالص که گاز در آن نا محلول است، تماس حاصل می نماید و هدف فقط مرطوب کردن گاز نیست بلکه می تواند جهت رطوبت زدایی و سرد کردن گازها، اندازه گیری بخار موجود در گازها و سرد کردن مایعات نیز به کار رود.

ماده ای که در این موارد بین فازها انتقال می یابد، ماده تشکیل دهنده فاز مایع است که در طی تحولی تبخیر و یا میعان می گردد. برای درک چنین فرآیند هایی باید مشخصات تعادلی سیستم را مورد بررسی قرار داد، بعلاوه در این فرآیندها علاوه بر انتقال جرم به طور همزمان انتقال حرارت نیز صورت می گیرد. پس بنابر این باید از مشخصات آنتالپی سیستم ها نیز اطلاع داشت.

از مهمترین فرایند های مرطوب سازی سرد کردن آب بوسیله هوا می باشد. گرمای نهان تبخیر آب به قدری زیاد است که تبخیر جرم اندکی سرمای زیادی را ایجاد می کند. جهت سرد کردن آب می توان از برج خنک کننده آب استفاده کرد.

اسکلت و سطوح داخلی برج معمولاً چوب قرمز می باشد که در مقابل تماس دائمی آب بسیار مقاوم می باشد. همچنین از چوب هائی که در تحت فشار توسط مواد مختلف نظیر جوهر قطران، نپتاکلروفنل و کرومات مس و غیره اشباع می شوند استفاده می شود. جدار داخلی برج بیشتر از چوب قرمز سیمان، آزبست، پلی استر تقویت شده یا شیشه ساخته می شود.

استفاده از ضریب کلی انتقال جرم، امکان تشخیص مکانیسم سرد شدن مایع را فراهم می سازد و لذا محاسبه رطوبت و یا دمای حباب خشک هوای خروجی سینی میسر نخواهد شد. البته هوای خروجی معمولاً نزدیک به حالت اشباع است و جهت تخمین مقدار آب جبرانی لازم، آن را اشباع فرض کرد.

محاسبات:

t2t17t16t15t14t13t12t1
21°C39.7°C44.2°C47.2°C48.6°C49.2°C50°C50.9°C
Tw2T2Tw1T1TO
25.5°C27.2°C35.3°C35.7°C29.5°C

(ho) = 152 mmHg           (hdo­(H)) = 152 mmHg          (hdo(L)) = 72 mmHg

(P1) = 46 mmHg                 (P2) = 68 mmHg

QWater = 500 [L(lit / hr)]

φ1 = 35.7 – 35.3 = 0.4  in Table φ1 = 100%

φ2 = 27.2 – 25.5 = 0.4  in Table φ2 = 84%

(G = Kg/hr):

G = 3600  α  ε  a   2ghdo γn

γn  = 1.18                                     G = 211.9

α = flow coefficient = 0.8013

ε = coefficient for incompressible fluid (for air = 1)

a = Cross – sectional area of orifice (m2) =  (doriffice = 0.04769 m)

g  = 9.8

hdo = differential pressure acrossorifice (mm H2O)

ho = Gage Pressure of air in front of orifice (mm H2O)

γn = Specific weight of dry air in orifice( ) =

Pa = Atmosphric Perssure (mmHg)

U = [ ((G/3600)  (1 / γn)) / ] a U = 5.736        , D = 0.1053m

Rd =                           in table

Rd1 = 3.674 10-5               Rd2 = 3.892 10-5

PS1 = 44.275 mmHg           PS2 = 25.39 mmHg

Hi =     a       H1 = 0.0383             ,          H2 = 0.0178

Pai =       a     Pa1 = 763.4 mmHg     ,     Pa2 = 765 mmHg

ii = 0.24Ti + (0.46T­i + 596)Hi

i1 = 32.024                                                                     i2 = 17.36

 

 

جدول:

 

1 =  62                                   i´2 = 23

حال می خواهیم تعداد کل واحدهای انتقال را بدست آوریم:

برای حل انتگرال فوق باید از روش عددی استفاده کنیم. ابتدا باید جدول زیر راتشکیل دهیم:

Water Temperature DatasEnthalpy based on tm
Interval TempMean TempSat. lineOper. Line(i1-i2)*∆t/(t1-t2)
titi-1∆ttm=(ti+ti-1)/2ii´-i∆i∆i/(i´-i)

برای این منظور ابتدا دمای t1را در جای tiنوشته و مقدار 2 درجه ساتیگراد را برای Δtدر نظر می گیریم. سپس ti-1را بدست آورده و بعد از آن tmمحاسبه می کنیم. سپس در دمای tmمقدارi و i” را محاسبه نموده و سپس بقیه جدول را کامل می کنیم.خواهیم داشت:

Water Temperature DatasEnthalpy based on tm
Interval TempMean TempSat. lineOper. Line(i1-i2)*∆t/(t1-t2)
titi-1∆ttm=(ti+ti-1)/2ii´-i∆i∆i/(i´-i)
4824960.73327.71.3960.0503
48462475531.823.21.3690.0601
46442455029.920.11.3690.0694
44422434527.9517.051.3690.0818
42402414126.914.11.3690.0990
40382393725121.3690.1163
383623733.923.810.11.3690.1382
36342353121.99.11.3690.1534
343223327.520.96.61.3690.2115
3230231251961.3690.2326
3029129.523.317.85.50.6980.2538
1.4664

 

نتیجه گیری:

1) هر چه دماي هوا پايين تر باشد ما مي توانيم دماي آب را بيشتر كاهش دهيم.

2) آب درون  Cooling Tower تحت دو مكانيزم خنك مي شود.

3) اختلاف دماي آب و هوا كه حدود 25 % راندمان كار ناشي از آن است.

4) تبخير آب درون تاور كه باعث كاهش دما ميگردد حدود 75 % راندمان را شامل  مي شود

 

 

دکمه بازگشت به بالا