برترین های کار و کسبعلمی و پزشکی

معایب کفش ایمنی کار چیست؟

معرفی انواع کفش ایمنی (فواید + معایب کفش ایمنی کار چیست؟)

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه‌اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ایجاد امنیت شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرتان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در این زمینه ﺑﺪاﻧﯿﺪ این است که ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ کرده و از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺘﺎدن اﺷﯿﺎء ﻧﻮک تیز ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﺬاب داغ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. حتماً می‌دانید اﻧﻮاع مختلفی از ﮐﻔﺶ‌های اﯾﻤﻨﯽ وجود دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ عرضه می‌شوند. در این مطلب ما شما را با انواع کفش کار مهندسی آشنا خواهیم کرد.

بهترین کفش ایمنی طبی |قیمت کفش کاترپیلار

انواع کفش ایمنی ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

شاید شما نیز بپرسید که کفش ایمنی کار چیست؟ در واﻗﻊ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ. از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﻧﺪه، اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﻏﻠﺘﺶ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺰ، ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺸﮕﻮن، ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ، اﺟﺴﺎم داغ، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ، ﺑﺮق ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آب و ﻫﻮای ﺑﺪ و … ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع  کفش کار کاترپیلار در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ رﺳﻤﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ پاسختان ﺑﻠﻪ است، ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﺪه آل ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﻼﻫﮏﻫﺎی ﻓﻮﻻدی آﻟﯿﺎژی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ دوﯾﺪن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﺎده ﭘﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر شما ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه کار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. از فواید کفش کار مهندسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ﮐﻔﺶ ﮐﻔﯽ اﺳﺘﯿﻞ

اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﭘﺪال اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻔﺶ راﺣﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﻔﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﻠﺰی

ﮐﻔﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﻠﺰی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ است ﮐﻪ از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. این نوع کفش ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﯿﺎء ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﺎل

اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد، اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻢ از داﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره را بخوانید.

ﮐﻔﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻗﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع کفش ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ بوده ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ، ﻣﺪار‌ها، ﺑﺮق، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮق و ﻣﺪارﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻔﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎر از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام و ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻻر، ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اند. ﮐﻔﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﺎر آﻟﯿﺎژی

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ آﻟﯿﺎژی از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. این کفش‌ها ﺑﺮایﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ گزینه خوبی اﺳﺖ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره را بخوانید.

 مزایای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ دوﯾﺪن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﺎده ﭘﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر شما ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه کار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. از فواید کفش کار صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻟﻐﺰش و ﺳﻘﻮط

ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه، زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن، ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎری اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮادث زﯾﺎدی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرگران ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق بیفتد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ … ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ. اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎدوام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺎﺷﺶ ﻓﻠﺰات و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره اینکه را بخوانید.

ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎ در آب و ﻫﻮای سرد

در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻫﻮای ﺳﺮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﻫﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ. پس اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز را ﻣﯽایستند. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص که بر روی ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻦ، ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺎ، ﺳﺎق ﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﺟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮق ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺮم ﻻﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺪ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. پیشنهاد می شود مقاله دیگر ما درباره را بخوانید.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ

از معایب کفش ایمنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻدی ﻓﻠﺰﯾﺎب‌ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔش اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽﺗﻮاﻧد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮوز را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺎول و ﭘﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

کفش ایمنی ساق کوتاه چه نوع کفشی است؟

در کارگاه ها و کارخانه ها که در کف آنها اسید، بنزین و روغن موجود می باشد استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله کفش های ایمنی مخصوص ضرورت دارد.  کفش ایمنی ساق کوتاه کفشی است که به دلیل برخوردار بودن از یک زیره مقاوم و مناسب  در برابر  مواد شیمیایی گوناگون واکنش نشان نمی دهد. همچنین از اصابت کردن این مواد با پاها جلوگیری خواهد کرد. این کفش علاوه بر داشتن زیره مقاوم، یک لایه سرپنجه ی فولادی از جنس کامپوزیت دارد. این لایه فشارهای سنگین که به قسمت جلویی کفش وارد می شوند را به بهترین شکل ممکن تحمل می کند.

مهمترین معایب و مزایای کفش ایمنی ساق کوتاه چیست؟

کفش ساق کوتاه ایمنی جزء مهم ترین عوامل حفظ سلامت و امنیت پاها در محیط های کاری محسوب می شود. این کفش مقاومت بسیار بالایی دارد و راحتی آن در مقایسه با مدل های ساق بلند بیشتر می باشد. یکی از سوالاتی که برای تعداد زیادی از افراد پیش می آید این است که معایب و مزایای این کفش چیست؟ در پاسخ باید گفته شود که استفاده از کفش مناسب هیچ گونه معایبی نداشته و در محیط های کاری به خوبی از پاها محافظت می کند. توجه داشته باشید که استفاده از کفش نامناسب منجر به بروز آسیب و عوارض جدی می شود. در این بخش به مهمترین فواید استفاده از کفش ساق کوتاه ایمنی اشاره می کنیم.

مزایای کفش ایمنی ساق کوتاه:

رویه کفش این کفش از چرم طبیعی بسیار مرغوب می باشد. به همین دلیل به کارگران این امکان را می دهد تا هنگام کار احساس راحتی کنند و از آسیب دیدن پا در مقابل دما نیز جلوگیری می کند.

این کفش به دلیل داشتن ساق مناسب و همچنین آستر ترکیبی از چرم و پارچه میزان تعریق پا را تا حد قابل توجهی به حداقل خواهد رساند.

این کفش دارای پنجه فولادی می باشد و از انگشتان شما در مقابل ضربه و سقوط اجسام سنگین به خوبی مراقبت می کند.

لازم به ذکر است که این کفش وزن پایین و بسیار مناسبی دارد و انتخاب آن برای حرفه هایی از قبیل معماری، ساختمان سازی، نجاری و غیره بهترین گزینه می باشد. چرا که در هنگام راه رفتن و کار کردن گارگران را با مشکل مواجه نمی کند.

این محصول در برابر اسید، روغن و بنزین دارای مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می دهد. بنابراین در محیط هایی که این مواد وجود دارد و یا زمین به آنها آغشته است ایمنی کارکنان را در مقابل خطراتی مانند لیزخوردگی و لغزش تضمین خواهد کرد.

کفش های مورد نظر زیره ای از جنس پلی یورتان دارند که تزریق آن به شکل دو بار انجام گرفته است. این موضوع افزایش دوام و طول عمر کفش را به دنبال داشته و در برابر ساییدگی بسیار مقاوم می باشد.

معایب کفش ایمنی ساق کوتاه نامناسب:

همانطور که در ابتدا ذکر کردیم استفاده از این کفش های ساق کوتاه ایمنی میتواند آسیب های بسیار زیادی به پا وارد کند. همه ما می دانیم که پا به عنوان قلب دوم انسان شناخته شده است، از این رو در انتخاب کفش کار باید دقت بالایی به خرج دهیم. به خاطر داشته باشید که پوشیدن کفش ناایمن و نامناسب علاوه بر داشتن عوارض و خطرات فیزیکی ظاهری، شامل گرفتاری های مزمن ستون فقرات، چشم درد و سردردهای مزمن نیز می شود. به وجود آمدن میخچه و ایجاد باکتری، قارچ و بوی نامطبوع پا از دیگر معایب استفاده از این کفش ایمنی نامناسب می باشند.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن انواع کفش ایمنی در ﺑﺴﯿﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدهد. با توجه به قوانین ایمنی ها و بهداشت، بسیاری از صنایع این روز‌ها تشویق یا اصرار دارند که کارکنان خود کفش‌های محافظ مناسب بپوشند. زیرا بدون کفش ایمنی نیروی کار آن‌ها ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

دکمه بازگشت به بالا