برترین های کار و کسببین الملل

دولت آلمان چه میزان یارانه در طول مرخصی زایمان یا مرخصی پدر به والدین می دهد؟

کمک دولت آلمان پس از تولد کودک

به نقل از پارس رادین؛ هنگامی که فرزند شما بدنیا آمد، می توانید برای مراقبت از کودک کمک دریافت کنید. تا زمانی که کودک 17 سالش تمام می شود، به سرپرست او کمک هزینه اولاد هم پرداخت می شود. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد مزایای مرخصی خانوادگی بر اساس قانون جدید است. در صورتی که مزایایی برای شما مطابق با قانون قدیمی پذیرفته شده، می توانید در این مورد اطلاعات بیشتری از وب سایت پارس رادین کسب کنید. همچنین می توانید جهت اطلاع از شرایط بورسیه تحصیلی رایگان آلمان و پذیرش تحصیلی آلمان به وب سایت پارس رادین مراجعه فرمایید.

پذیرش المان |پذیرش مستقیم دانشگاه آلمان

تغییرات در مرخصی خانوادگی

کمک هزینه والدین تغییر می کند و اعتبار قانون جدید مربوط به آن از تاریخ 1/8/2022 آغاز می شود. در صورتی که زمان محاسبه شده زایمان فرزند شما 4/9/2022 یا پس از آن باشد، و یا در صورتی که کودکی را برای سرپرستی از تاریخ 31/7/2022 به فرزند خواندگی می پذیرید، کمک هزینه های والدین را مطابق با قانون جدید دریافت خواهید کرد.

در صورتی که زمان محاسبه شده زایمان فرزند شما پیش از 4/9/2022 بوده، در صورتی که فرزند شما در تاریخ 29/7/2022 یا پیش از آن متولد شده و یا چنانچه کودکی را برای سرپرستی پیش از تاریخ 31/7/2022 به فرزند خواندگی پذیرفته اید، کمک هزینه های والدین را مطابق با قانون قدیم دریافت خواهید کرد.

در صورتی که خانواده شما کمک هزینه های والدین را قبلاً دریافت نموده، این کمک هزینه ها را نمی توان از تاریخ 1/8/2022 به بعد مطابق با قانون جدید تغییر داد.

تقاضای کمک هزینه های والدین

در صورتی که تحت پوشش تأمین اجتماعی فنلاند هستید و در دوره زمانی که می خواهید کمک هزینه والدین دریافت کنید، در فنلاند بیمه درمانی شده باشید، می توانید درخواست کمک هزینه والدین کنید.

می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای تقاضای کمک هزینه های والدین نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که درخواست شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

تقاضای کمک هزینه های والدین را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

مقدار کمک هزینه های والدین به این بستگی دارد که درآمد شما چقدر است. پول روزانه همیشه از حقوق کمتر است، معمولاً تقریباً 70% درآمد. اگر شما دارای درآمد دیگری نمی باشید، در اینصورت حداقل مقدار کمک هزینه والدین را دریافت می کنید. والدینی که بیکار هستند و والدینی که در امور دیگری فعالیت می کنند و کار نمی کنند هم حق دریافت کمک هزینه های والدین را دارند.

در صورتی که کارفرمای شما بابت دوره کمک هزینه والدین به شما حقوق می دهد، Kela پول روزانه را به کارفرمایتان پرداخت خواهد کرد. مرخصی والدی خود را 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید. در صورتی که مرخصی تان 12 روز اداری یا کمتر طول می کشد، نهایتا یک ماه پیش از شروع آن، به کارفرمایتان اطلاع دهید. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه مراجعه نمایید.

از پول روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه مراجعه نمایید.

پول بارداری پس از تولد کودک

دوره پول بارداری مجموعاً 40 روز طول می کشد. پس از تولد کودک، به تعداد روزهایی که از 40 روز برای پرداخت به شما باقی مانده، پول بارداری (که مطابق با قانون قدیم پول مادری نامیده می شود) دریافت خواهید نمود. در صورتی که کودک پیش از این که مرخصی زایمان شما شروع شود بدنیا بیاید، پرداخت پول بارداری بلافاصله در اولین روز اداری پس از تولد آغاز می گردد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه InfoFinland مراجعه نمائید.

کمک هزینه والدین

والدی که زایمان می کند می تواند حتی اگر کودک هنوز بدنیا نیامده باشد هم، بلافاصله پس از پایان پول بارداری، پول والدین (vanhempainraha) دریافت کند والد دیگر می تواند دوره پول والدین را پس از تولد کودک آغاز کند. هر دو سرپرست کودک می توانند پول والدین را دریافت کنند. آنها می توانند نوبتی هم این پول را دریافت کنند.

پول والدین را می توان بمدت 320 روز اداری، یعنی تقریباً 14 ماه دریافت نمود. هر دو والد دارای نیمی از دوره پول والدین، یعنی 160 روز، می باشند. در صورتی که کودک فقط یک سرپرست داشته باشد، سرپرست می تواند از تمام 320 روز اداری استفاده کند و پول والدین طولانی تری دریافت نماید.

اگر خانواده دارای کودکان دوقلو شده باشد، پول والدین را می تواند به مدت 84 روز اداری بیشتر دریافت نمود. می توانید به طور قابل انعطاف از زمانی که مایل باشید تا زمانی که فرزند شما دو سالش تمام می شود، از پول والدین استفاده کنید. در صورتی که شاغل هستید، با کارفرمای خود در مورد مرخصی والدین توافق کنید.

پول والدین را حداکثر 2 ماه پیش از این که مرخصی خود را آغاز کنید، درخواست نمائید. همچنین بررسی کنید که آیا کارفرمای شما بابت مرخصی والدین حقوق پرداخت می کند یا خیر. برای تکمیل فرم درخواست پول والدین، به این موضوع نیاز خواهید داشت. در صورتی که بابت دوران مرخصی والدین حقوق دریافت کنید، Kela پول والدین را بابت این دوران به کارفرما پرداخت خواهد کرد.

بر اساس قانون جدید، Kela دیگر نیازی به پیوست کردن گواهی معاینه بعدی به درخواست ندارد.

واگذار کردن روزهای پول والدین

می توانید حداکثر 60 روز از سهم 160 روزه پول والدین را به والد دیگر، یا به همسر خود یا همسر سرپرست دیگر کودک، که به کودک رسیدگی می کند، واگذار کنید.

والدی که زایمان می کند می تواند با درخواست خود، پیش از تولد کودک یا پس از تولد او، روزهای پول والدین خود را واگذرا کند. والد دیگر تنها پس از تولد کودک می تواند روزهای پول والدین خود را واگذار کند. نخست باید یک والد روزهای پول والدین خود را مطابق با آنچه در نظر دارد، واگذار کند تا شخص دیگری بتواند آنها را درخواست نماید.

پول نیمه وقت والدین

در صورتی که فقط بخشی از روز را از فرزند خود مراقبت می کنید و همزمان کار نیمه وقت انجام می دهید، می توانید درخواست پول نیمه وقت والدین کنید. کار نیمه وقت می تواند حداکثر 5 ساعت در روز باشد. در صورتی که استخدام هستید، باید با کارفرمای خود قرارداد کار نیمه وقت داشته باشید.

والدین همچنین می توانند به صورت نیمه وقت کار کنند و در عین حال به نوبت یا همزمان از کودک مراقبت نمایند. Kela بابت این مدت به هر دو والد پول نیمه وقت والدین کمک پرداخت می کند.

اگر یکی از والدین بخواهد پس از پایان دوره مرخصی والدین در خانه مانده و از کودک مراقبت کند، می تواند کمک هزینه مراقبت در خانه دریافت کند.

مرخصی با حقوق دوساله برای پدر و مادرهای آلمانی که ۳ بچه بیاورند

ذراندن دوران بارداری ممکن است برای زنان شاغلی که بخشی از هزینۀ زندگی خانواده خود را تأمین می‌کنند، نگرانی‌هایی ایجاد کند؛ طول مدت مرخصی زایمان، دستمزد ایام مرخصی زایمان همچنین وضعیت کاری آنها بعد از پایان مرخصی زایمان، دغدغه بسیاری از زنان باردار شاغل است.

کشور آلمان تمهیدات و تسهیلات ویژه‌ای را برای مادران و پدران شاغلی که صاحب فرزند می‌شوند، در نظر گرفته است تا با استفاده از این تسهیلات، وظیفه خود را در قبال نوزاد خود به نحو احسن انجام دهند.

مجلس آلمان در سال ۱۹۶۸ قانونی را به نام”Mutterschutzgesetz”، به منظور حمایت از مادران شاغل به هنگام بارداری تصویب کرد؛ براساس این قانون، مادران شاغلی که باردار هستند، می‌توانند قبل از زایمان و بعد از زایمان از مرخصی با حقوق استفاده کنند.

 از دیگر حمایت‌های این قانون، امنیت شغلی است که برای مادران فراهم می‌آورد؛ مادرانی که از مرخصی زایمان و تربیت فرزند استفاده می‌کنند، از بازگشت خود به محل کارشان اطمینان دارند.

در سیستم آلمان، پدر و مادری که صاحب فرزند می‌شوند، نسبتاً از تسهیلات برابری برخوردار می‌شوند! در این کشور، مادران و پدران از حق مرخصی یکسان برخوردارند؛ قوانین موجود در آلمان به پدر و مادر این امکان را می‌دهند تا زمان مشخصی را به خانواده خود اختصاص دهند.

پدر و مادرهای آلمانی با تولد فرزند سوم به 24 ماه مرخصی باحقوق می‌روند!

پدر و مادر، هر دو تحت یک سیستم به نام “elternzeit” (مرخصی مشترک والدین) قرار می‌گیرند؛ بر این اساس، پدر و مادر می‌توانند به مدت ۱۲ ماه از مرخصی مشترک والدین استفاده کنند؛ این مرخصی نشان‌دهنده اشتراک والدین در مراقبت از کودک تازه متولد شده است.

در ضمن، مادران علاوه بر مرخصی مشترک والدین، ۶ هفته مرخصی اجباری قبل از زایمان و ۸ هفته پس از آن دارند؛ این مرخصی اجباری بوده و تمامی مادران، شامل این قانون می‌شوند.

مادران و پدران می‌توانند به دلخواه خود از این مدت ۱۲ ماهه در هر زمانی تا ۳ سالگی کودک استفاده کنند همچنین این مرخصی توسط قانون حمایت می‌شود و والدین از امنیت شغلی برخوردار هستند بنابراین مادران و پدران می‌توانند اطمینان داشته باشند که شغل آنها تا زمانی که در مرخصی هستند، پابرجا است.

در این قانون تبصره‌ای وجود دارد که مادران و پدرانی که فرزند سوم خود را بدنیا می‌آورند، مرخصی ۲۴ ماهه شامل حال آنها می‌شود!

همچنین در آلمان، مادر و پدرانی که در مرخصی هستند “کمک هزینه والدین” هم شامل حال آنها می‌شود؛ این کمک هزینه به والدین آلمانی توسط دولت پرداخت می‌شود و بسته به درآمد کارمند، از ۳ هزار یورو تا ۱۸ هزار یورو متغیر است.

 این کمک هزینه در ۱۲ ماه پرداخت می‌شود و مادران و پدرانی که ۲۴ ماه مرخصی دارند باید درخواست جداگانه‌ای برای دریافت کمک هزینه بدهند؛ با بررسی دولت و اجازه مسئولان، والدین می‌توانند از کمک هزینه دولتی استفاده کنند.

 برای فعال شدن مرخصی والدین، چند مرحله ضروری است؛ در قدم اول، والدین باید کارفرمای خود را از بارداری و تاریخ مورد انتظار زایمان آگاه کنند؛ آنها موظفند ۷ هفته قبل از زمان زایمان، درخواست مرخصی خود را کتباً اعلام کنند.

در مرحله دوم، کارفرما باید اطلاعات را به دفتر “حفاظت از اشتغال” و دفتر “نظارت بر تجارت” ارسال کند؛ هر دو دفتر اطمینان حاصل می‌کنند که تمام مقررات به درستی همانگونه که برای کمک به کارفرما و کارمند مناسب است، درنظر گرفته شده‌ باشد.  سپس بعد از اطمینان حاصل شده، با درخواست مرخصی والدین موافقت می‌شود؛ آنها می‌توانند برای مراقبت و تربیت کودکان خود بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای، از مرخصی ۱۲ یا ۲۴ ماهه خود استفاده کنند.

رشد و توسعه انسانی در جوامع نیاز به حمایت‌های دولتی دارد و در این راستا، کشورهای مختلف دنیا سعی کرده‌اند با ارائه راهکارهایی تشویقی، خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنند؛ از جمله این روش‌ها باید به مرخصی زایمان برای پدرها اشاره کرد که نقش حضور موثر آنها نه‌تنها به‌عنوان یاری‌رسان همسر در حساس‌ترین دوره عمرش، بلکه در سال اول تولد فرزند هم به لحاظ علمی اثبات شده است.

حمایت‌های قانونی دولت آلمان، باعث شده تا والدین بدون هیچ دغدغه‌ای به تربیت کودکان و رشد انسانی جامعه آلمان بپردازند.

دکمه بازگشت به بالا