عمومیبرترین های کار و کسب

نحوه تنظیم درایور بوستر پمپ

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ و سیستم های پمپاژ

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

در مقاله فوق قابلیت های مخصوص سیستم های پمپاژ بوستر پمپ که در اینورتر اینوت مدل INVT CHV160A  توسعه داده شده است مورد بررسی قرار میگیرد.

Check the performance of inverters for booster pumps and pumping systems in electromarket

در مقاله های قبلی در مورد قابلیت ویژه اینورتر ها در کاربرد های پمپاژ مفصل صحبت شده است مثل مقاله :

ولی ویژگی مقاله فوق در این نکته است که قصد داریم به صورت تخصصی قابلیت های ویژه و توسعه یافته اینورتر اینوت مدل CHV160A رو مورد بررسی قرار دهیم،

اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

با من همراه باشید..

بررسی قابلیت های اینورتر اینوت CHV160A

اینورتر CHV160A یک اینورتر منبع آب ویژه و توسعه یافته است.

 آن با فن‌آوری پیشرفتۀ کنترل می تواند به‌طور خودکار سرعت را تنظیم کند و پمپ‌ ها را بر اساس تغییر فشار لوله تعویض کند. سپس کنترل فشار شبکه ثابت خواهد بود.

ثابت ماندن فشار در خروجی پمپ ها…روزگاری این قابلیت برای مهندسین پمپاز یک آرزو بود..

بوستر پمپ های دور متغیر

بوستر پمپ های دور متغیر از دیرباز تأمین فشار کاملاً ثابت آب با تغییرات مقدار مصرف آن یکی از آرزوهای طراحان و تولید کنندگان بوستر پمپ بوده است .

بوستر پمپ های دور متغیر

برای رسیدن به این هدف اولین گام ساخت دستگاهی است که بتواند دور الکتروموتورهای معمول را که با برق شهر AC کار میکنند ، تغییر دهد .

در چند دهه اخیر همسو با پیشرفت صنایع مختلف در جهان ، صنعت برق و الکترونیک نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است .

گوشه ای از موفقیت های این صنعت ساخت اینورتر است.

اینورتر دستگاهی است که بوسیله آن میتوان فرکانس برق شهر را تغییر داد.

توصیه میشود مقاله فوق را مطالعه نمایید:

طرز کار اینورترهای مخصوص بوستر پمپ

یک اینورترهای مخصوص بوستر پمپ خاص برای منبع آب چند پمپی

قابلیت های مختلف راه اندازی پمپ:

طرز کار اینورتر با یک پمپ فرکانس متغیر و مابقی پمپ ها فرکانس ثابت

در این مد کاری اینورترهای مخصوص بوستر پمپ تنها یک پمپ را به کار می اندازد،
پمپ‌های دیگر توسط رله قابل برنامه ریزی کنترل می شود ( حداکثر کمیت پمپ‌ها ، 1 پمپ فرکانس متغیر و 9 پمپ فرکانس شبکه است).

پمپهایی که در ابتدا شروع بکار می کنند، زودتر متوقف می شوند.

طرز کار پمپ با فرکانس متغیر ثابت

قابلیت اینورترهای مخصوص بوستر پمپ در تابع PID بهینه منبع آب

تابع PID بهینه منبع آب

قطبیت بازده PID می تواند به عنوان قطبیت  مثبت (برای منبع آب) و منفی (برای پمپ آب) انتخاب شود، و دو مجموعه از پارامترهای PID می توانند تغییر پیدا کنند ، این دو تابع می توانند با کاربردهای بعضی از کاربران مطابقت داشته باشد.

قابلیت اینورتر در منطق کنترل انعطاف‌ پذیر از حذف / اضافه کردن پمپ

(1) p3.08= 0 ) f بازده PID مثبت است)

 •  در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≥  p8.11 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد <فشار>(p8.10) اضافه شود و با تنظیم زمان در p8.12 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را اضافه خواهد کرد. </فشار>

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≤ p8.11 باشد ( فرکانس پمپ کاهش یابد) ،

و فشار بازخورد > فشار تنظیمات + کاهش تلورانس فشار پمپ (p8.15) باشد و با تنظیم زمان در p8.17  ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را کاهش می دهد.

(2) P3.08=1 بازده PID منفی است).

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≥ P8.11 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد > فشار تنظیمات + افزایش تلورانس فشار پمپ (P8.10) باشد و با تنظیم زمان در P8.12 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را افزایش خواهد داد.

 • در زمانی که فرکانس نوسان پمپ متغیر فعلی ≤ P8.16 باشد (فرکانس پمپ اضافه شود)،

و فشار بازخورد <فشار>(P8.15) کاهش یابد و با تنظیم زمان در P8.17 ادامه پیدا کند، اینورتر پمپ را کاهش خواهد داد.</فشار>

قابلیت اینورتر و طرز کار پمپ با فرکانس متغیر گردشی روی تمامی پمپ ها

این سیستم فقط روی یک پمپ عملیات فرکانس متغیر را انجام نمی دهد، بلکه در زمانی که تحت فشار باشد راه اندازی پمپ فرکانس متغیر تغییر پیدا می کند و سپس اینورتر پمپ فرکانس متغیر دیگری را بکار می اندازد.

و در یک زمان تنها یک پمپ فرکانس متغیر راه‌اندازی می شود، بقیه پمپ‌ ها در حالت فرکانس شبکه کار می کنند ( حداکثر کمیت پمپ‌ ها 4 پمپ فرکانس متغیر و 2 پمپ فرکانس شبکه است)،
اولین پمپی که شروع به کار می کند، زودتر متوقف می شود و این باعث میشود که سیستم بوستر پمپ به طور یکسان مستهلک شود.

طرز کار پمپ با فرکانس متغیر گردشی

قابلیت اینورتر و کنترل پمپ در حالت سکون

شرایط سکون:

زمانی که تابع سکون معتبر باشد، چنانچه تنها یک پمپ فرکانس متغیر در حال کار باشد و حالت کنونی با شرایط کاهش پمپ مطابقت داشته باشد، پمپ فرکانس متغیر در حالت آماده به کار خواهد ماند و سیستم در حالت سکون قرار خواهد گرفت.

اگر پمپهای شبکه در حالت سکون قرار داشته باشند؛ آنها بهطور خودکار شروع به کار می کنند و مداوما تا زمانی که سیستم از حالت سکون خارج شود کار می کنند.

شرایط خارج شدن از حالت سکون:

در حالت سکون اگر فشار بازخورد <فشار>– فشار خروج از حالت سکون (P8.22) </فشار>

(P3.08=0) باشد، و یا فشار بازخورد > فشار تنظیمات +  تلورانس فشار خروج از حالت سکون (P8.22) باشد (در حالی که P3.08=1 است) پمپ از حالت سکون خارج می شود.

قابلیت اینورتر در تابع کنترل گردش زمان‌دار

این به این معنی است که سیستم  اینورترهای مخصوص بوستر پمپ بازداری میکند از کارکرد یک پمپ در راهاندازی به مدت طولانی  و مدیریت تمامی پمپ ها از نظر زمان کارکرد و فرسوده شدن تمامی پمپ ها به صورت همزمان.

تابع کنترل گردش زمان‌دار و مدیریت زمان کار کرد پمپ

قابلیت اینورتر در کنترل سطح  ورودی آب مخزن

دو حالت ورودی برای سیگنال سطح آب وجود دارد:

ورودی سیگنال آنالوگ و ورودی سیگنال روشن-خاموش.

اگر این سطح کمتر از سطح پایین‌تر و بیشتر از سطح کمبود آب باشد، سیستم در یک فشار غیرعادی راه‌اندازی می شود؛ اگر این سطح کمتر از سطح کمبود آب باشد، سیستم متوقف خواهد شد.

A: فشار عادی

B: فشار غیرعادی

C: فشار کمبود آب

در ادامه توصیه میشود مقاله فوق مطالعه شود:

قابلیت اینورتر در کاربرد کنترل پمپ فاضلاب

سیگنال سطح مخزن فاضلاب ، سیگنال خاموش-روشن است.

زمانی که این سطح بیشتر از سطح حد بالاتر باشد، پمپ فاضلاب به کار خواهد افتاد.

زمانی که این سطح کمتر از سطح پایین‌تر باشد، پمپ متوقف خواهد شد.

کنترل پمپ فاضلاب

قابلیت اینورتر در زمان‌ بندی منبع آب و فشارهای چند مرحله‌ای

زمانبندی منبع آب:

کاربران می توانند فشارهای مختلف آب را بر اساس وضعیت مصرف آب در دوره های مختلف تعیین کنند ( بهطور کلی یک روز به 8 دوره تقسیم می شود).

زمان‌بندی منبع آب

منبع آب با فشار چند مرحلهای:

کاربر می تواند فشار 16 مرحله ای را از طریق ترکیبات مختلف 4 پایانه تنظیم کند.

از ترکیب فوق میتوانید به 16 فشار مختلف در زمان بندی های مشخص دست پیدا کنید.

قابلیت اینورتر در استارت نرم و اشکال زدایی گردش به‌طور دستی

قبل از بکار انداختن سیستم کاربر می تواند برای حصول اطمینان از ایمنی پمپ را با استارت نرم دستی و یا گردش دستی کنترل کند.

قابلیت اینورتر در سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی

کاربر می تواند فرکانس کلید را برای سوئیچینگ فرکانس متغیر برای فرکانس شبکه تعیین کند.

به منظور ثبات فشار لوله‌ها ، کاربر می تواند فرکانس پمپ را به فرکانس شبکه تغییر دهد در حالی که پمپ فرکانس متغیر در سرعت بالایی کار می کند.

قابلیت اینورتر در سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی

قابلیت اینورتر در تابع حفاظت مطلوب

اینورتر های ایرانی آگر سری NP100

قابلیت کنترل سرعت و کشتاور موتور به روش های حلقه باز V/F و  Vector Control با دقت قابل قبول قابلیت کنترل انواع پمپ ها را دارا می باشد و همچنین قابلیت  به صورت همزمان و یا یکی پس از دیگری را نیز دارا می باشد.

استارت نرم و اشکال زدایی گردش به‌طور دستی
کنترل حصول اطمینان از ایمنی پمپ را با استارت نرم دستی و یا گردش دستی قبل از بکار انداختن سیستم
قابلیت سوئیچینگ پمپ‌ها به آرامی
تعیین فرکانس کلید را برای سوئیچینگ فرکانس متغیر برای فرکانس شبکه
تغییرفرکانس پمپ به منظور ثبات فشار لوله‌ها به فرکانس شبکه دهد در حالی که پمپ فرکانس متغیر در سرعت بالایی کارمی کند.
قابلیت اینورتر در تابع حفاظت مطلوب
جلوگیری از چکه کردن اینورتر  یا ضربه ناگهانی

اینورتر ایرانی آگر NP100  کاربرد بوستر پمپ

اینورتر چیست :

منظور از اینورتر دستگاه الکترونیکی است که برای کنترل کردن سرعت چرخش یک موتور AC با کنترل کردن فرکانس و ولتاژ برق اعمال شده به موتور الکتریکی بدون آنكه قدرت و گشتاور موتور كاهش يابد. اینورترها در ظرفيت هاي مختلف ساخته مي شوند که با توجه به تغذیه ورودی آن به DC و AC تقسیم می شود . جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله مدارت داخلی کنترل می شود. اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است. دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام میدهد. در حال حاضر از اینورترجهت کنترل قدرت کشش و سرعت موتور استفاده می شود.

استفاده از اینورتر مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

1.عدم نیاز به دستگاههای کنترل دبی مکانیکی
2.ذخیره انرژی تا ۵۰ درصد
3.نبودن شوک راه اندازی و راه اندازی نرم و توقف نرم
4.افزایش عمر مفید قطعات مکانیکی
5.تنظیم کننده سرعت موتور (کنترل دور)
6.تغیر دهنده جهت دور به راحتی
7.روشن و خاموش نمودن موتور بدون نیاز به قطع و وصل برق اصلی
8.کاهش ضربه های مکانیکی و در نتیجه افزایش طول عمر مفید قسمت مکانیکی
9.حفاظت موتور در مقابل افزایش ولتاژ و جلوگیری از آسیب دیدن موتور
10.کار کردن موتور حتی با وجود ولتاژ ورودی متغیر
11.امکان کنترل از راه دور
12.برنامه ریزی حرکت
13.ایجاد سرعت بیشتر از سرعت نامی موتور

کاربردهای اینورتر های مخصوص بوستر پمپ آگر  NP100

ساختمان‌ های بلند، و مسکونی، دوام منبع آب، پمپ های آتش نشانی و گرمایش برای شرکت‌ ها
سیستم گردش تهویه هوای مرکزی، سیستم دوگانه منبع آب
منبع تولید آب، گردش مجدد منبع آب خنک‌کننده ، سیستم منبع آب بویلر
سیستم حمل نفت با فشار ثابت برای پورت نفت، ایستگاه پمپ نفت، انبار نفت، و خط لوله نفت.
نیروگاه آبی، ایستگاه تقویت کننده
فاضلاب، تصفیه آب فاضلاب
سیستم زه کشی و آبیاری برای میدان‌های بزرگ، پارک‌ها و مزارع سرسبز
نصب بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی در ساختمانهای مرتفع ویا بازیر بنای وسیع جهت تامین فشار آب انجام می شود.

راه ندازی بوستر پمپ

راه اندازی بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی کمی با هم متفاوت است. بوستر پمپ های آبرسانی در طول شبانه روز در حال کار می باشند. اما بوستر پمپ آتش نشانی فقط در حالت آماده به کار بوده و تقریبا تا زمانی که حادثه یا آتش سوزی رخ نداده باشد روشن نخواهند شد. به همین دلیل اکثر بوستر پمپ های آتش نشانی دارای شرایط زیر می باشند :

سیستم های دورمتغیر

در بوستر پمپ ها از موتورهای محرک با دور ثابت استفاده می شود . برای نزديکی هر چه بيشتر الگوی مصرفی و کارکرد بوستر پمپ از سيستم موتور محرک با دور متغيير استفاده می کنند . هنگاميکه مصرف کننده شروع به مصرف آب می کند ، فشار سيستم افت پيدا می کند . سنسور فشار در خروجي بوستر پمپ اين کاهش فشار را حس کرده و به اينورتر انتقال می دهند . در اينورتر مقدار فشار مورد نظر بعنوان set point تعريف مي گردد .  در برد يا اينورتر بر اساس قوانين پمپها ، محاسباتی صورت می گيرد تا مقدار فركانس پمپها و در نتيجه دور الکتروموتور به گونه ای تغيير يابد تا ميزان فشار خروجي پمپ با فشار set point برابر گردد .

موتور اول با دور متغيير از طريق تابلوی فرمان وارد عمل می شود . سيستم کنترل تابلوی برق يا اينورترکه از سيستم الکترونيکی بهره مند است ، با توجه به ميزان مصرف ، دور موتور را تنظيم می کند و بين کارکرد بوستر پمپ با مقدار مصرف هماهنگی بوجود می آورد و الکتروپمپ با اين دور شروع به کار می کند . اگر مصرف کمتر شود ، دور موتور نيز متناسب با آن کم می شود و اگر مصرف زياد شود ، دور موتور نيز زياد می شود . اگر اين الکتروپمپ قادر به تأمين نياز مصرفی نباشد ، الکتروپمپ های ديگر به ترتيب وارد مدار می شوند. همان گونه که در شکل پيداست ، با دورهای مختلف موتور محرک ، می توان سيال را با آبدهی و فشار مشخص در خروجی بوستر پمپ داشت . در سيستم دور متغيير می توان با يک الکتروپمپ طيف وسيعی از فشار و آبدهی را پوشش داد .

در سالهای اخیر به دلیل مزایای بسیار زیاد سیستمهای دور متغیر از قبیل فشار خروجی نسبتاً ثابت ، عدم نوسانات شدید فشار ، مصرف انرژی پایین ، کمتر شدن استهلاک قطعات مکانیکی و غیره ، از این سیستمها در بوسترپمپ بصورت فراگیر استفاده می گردد . در این سیستمها با تغییر فرکانس الکتروموتور از طریق اینورتر، دور موتور تغییر می کند . با تغییر دور موتور منحنی هد و دبی پمپ نیز به تبع آن دچار تغییر می گردد و با دورهای مختلف در یک فشار ثابت ، می توان دبی های مختلفی را در خروجی پمپ داشته باشیم . با توجه به نوع کاربری بوسترپمپ و میزان دبی مورد نیاز و با احتساب درنظر گرفتن هزینه های مربوط ، بوستر پمپهای مختلفی با سیستمهای متفاوت دور متغیر طرح می گردند.

سیستم بوستر پمپ به شرح ذیل می باشند :

راه اندازی بوستر دورثابت

راه اندازی بوستر پمپ دور ثابت قدیمی ترین ، ساده ترین و البته کم هزینه ترین روش راه اندازی است. در این روش که بیشتر بروی بوستر پمپ های آتش نشانی انجام می شود با کاهش فشار شبکه لوله کشی پمپ ها با تمام توان شروع به کار میکنند، تاز مانی که فشار به حد تنطیم شده رسیده و پرشر سویچ یا کنترل کننده فشار دستور خاموشی را صادر کند.

راه اندازی بوستر پمپ با پی ال سی

اگر از plc یا برد مخصوص بوستر پمپ استفاده شود یک سنسور فشار آنالوگ (پرشر ترانسمیتر) استفاده می شود. اگر برد ساده تر یا مدار ساده برای بوستر در نظر گرفته شده باشد به ازای هر پمپ یک پرشر سویچ بوری کلکتور خواهیم داشت.

با کاهش فشار در خروجی بوستر پمپ اولین پمپ شروع به کار میکند. اگر همچنان فشار کمتر از میزان تنطیمی بود پمپ دوم با وقفه زمانی کوتاهی نسب به پمپ اول وارد مدار میشود. و سپس به همین ترتیب پمپ سوم. هر پرشر سویچ مسئول کنترل یک پمپ است و زمان روشن و خاموش شدن پمپ توسط پرشر سویچ مربوطه تنطیم می شود. اما در برخی تابلو کنترل ها از plc استفاده می شود و تمام پرشر ها به این دستگاه متصل هستند ان زمان ترتیب روشن خاموش شدن توسط plc مشخص می شود. ولی اینورتر های اگر با داشتن پی ال سی داخلی به تنهایی عملیات تعویض پمپ را انجام می دهند . سیکل خاموش شدن نیز به همین منوال است.

با باز کردن شیر و کاهش فشار در خروجی آن  میزان فشار توسط سنسور به plc یا درایو یا برد ارسال می شود. درایو یا برد پمپ اول را با تعداد دور کم وارد مدار میکند و اگر فشار به میزان تنطیمی نرسد و فرکانس به حداکثر (50 هرتز) برسد این پمپ با تعویض کنتاکتور بصورت مستقیم از برق شهر تغذیه شده و پمپ دوم توسط درایو وارد مدار می شود.

پمپ دوم هم مانند پمپ اول تعداد دورش بالا رفته تا به حداکثر برسد و اگر باز هم فشار به حد مجاز نرسد پمپ سوم وارد خط می شود.

نحوه خاموش شدن و کم کردن پمپ ها هم مانند روشن کردن آنهاست و با افزایش فشار فرکانس کم می شود و با رسیدن به حداقل فرکانس یکی از پمپ های که با برق شهر وارد مدار شده خاموش می شود و اگر باز هم فشار در حال بالارفتن بود پمپ بعدی که با برق شهر می باشد هم از مدار خارج می شود و در نهایت پمپی که توسط درایو کنترل می شود خاموش می شود.

راه اندازی بوستر پمپ با اینورتر   NP100

راه اندازی بوستر پمپ با اینورتر یا درایو این امکان را میدهد که پمپ یا پمپهای بوستر با توانی به اندازه نیاز و مصرف آب وارد مدار شوند و استارتی نرم با تنش کمتر را داشته باشند.

اما استفاده از اینورتر چه مزایا و معایبی دارد؟

چه زمانی بهتر است راه اندازی بوستر پمپ با اینورتر باشد؟

آیا از نظر اقتصادی اینورتر به صرفه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوالات ابتدا روش کار اینورتر را بررسی می کنیم

اینوتر یا درایو با تغییر دو پارامتر فرکانس و ولتاژ ، تعداد دور موتور را کنترل میکند. پمپ های سانتریفوژ با کاهش و افزایش تعداد دور میزان هد و دبی آن تغییر میکند. بروی بوستر پمپ های دور متغیر نیز با بهره مندی از همین درایو ها ، براساس فشار در خروجی بوستر پمپ تعداد دور پمپ را کنترل میکند. راه اندازی بوستر پمپ با اینورتر به دو صورت انجام میشود:

راه اندازی تمام پمپ های بوستر پمپ با یک درایو

راه ندازی بوستر پمپ با اینورتر به تعداد پمپ ها

راه اندازی بوستر پمپ با یک اینورتر

این سیستم جزو رایج ترین سیستمهای دور متغیر و با صرفه ترین آنها می باشد و در 90% موارد پاسخگوی نیاز می باشد . در این سیستم نوع پمپها یکسان می باشند و یک دستگاه اینورتر جهت دور متغیر کردن یکی از پمپها استفاده می گردد . در صورتیکه نیاز به دبی باشد یکی از پمپها بصورت دور متغیر وارد مدار می گردد . در صورتی که دبی مورد نیاز افزایش یابد ، دور موتور نیز بالاتر می رود .

در صورتیکه دبی مورد نیاز از دبی حداکثر پمپ در حداکثر فرکانس تنظیمی بیشتر گردد و پمپ اول پاسخگوی تأمین دبی مورد نیاز نگردد ، پمپ بعدی بصورت دور ثابت وارد مدار می گردد و پمپ دور متغیر دور خود کمتر می کند بگونه ای که فشار در خروجی ثابت بماند . با بیشتر شدن دبی مورد نیاز دور الکتروپمپ نیز بیشتر می گردد تا فشار ثابت بماند .

در صورتیکه دبی مصرفی از ظرفیت حداکثری دو پمپ بگذرد ، پمپ سوم نیز بصورت دور ثابت وارد مدار می گردد و پمپ اول دور خود را مجدداً پایین آورده تا فشار ثابت بماند . در صورت وجود پمپهای دیگر در بوستر پمپ این سیکل به همین ترتیب ادامه می یابد . با کم شدن مصرف ، دور موتور متغیر کم می گردد تا جاییکه به حداقل فرکانس تنظیمی می رسد.

در این حالت پمپ یکی از پمپهای دور ثابت از مدار خارج می گردد . به همین ترتیب با کم شدن مصرف ، پمپهای دور ثابت به ترتیب از مدار خارج می گردند و در انتها پمپ دور متغیر از مدار خارج می گردد . در این سیستم CHANGE OVER صورت می پذیرد و کلیه پمپها امکان کارکرد دور متغیر را دارند .

روش دیگر راه اندازی بوستر پمپ با یک اینورتر به این صورت است که پمپ اول با اینورتر کنترل می شود و در صورت کم بود فشار و رسیدن فرکانس به حداکثر پمپ اول به وسیله کنتاکتور بصورت دایم کار در مدار قرار میگیرد و خروجی اینورتر به پمپ دیگر وصل میشود تا این پمپ نیز از فرکانس پایین شروع به کار کند و به میزان دوری برسد که فشار سیستم تامین شود اگر فشار باز هم کم باشد این پمپ هم بصورت دائم کار به برق شهر وصل میشود و پمپ دیگر به درایو وصل می گردد، مراحل برگشت نیز به این صورت می باشد.

راه اندازی بوستر پمپ با این روش هزینه کمتری در بر دارد و سیستم کارکرد ساده تری دارد. از این روش بیشتر برای بوستر پمپ های آتشنشانی که جاکی پمپ (jockey pump) ندارد استفاده می شود و یا توسط سازندگانی که قصد کاهش هزینه های ساخت را دارند.

تنظیمات اینورتر NP100 آگر برای حالت راه اندازی بیش از یک موتور با یک درایو

تذکر: در این کاربرد درایو بر روی موتورهایی که مستقیما به شبکه قدرت متصل شدهاند هیچگونه حفاظت و کنترلی ندارد.

تذکر: برای اعمال این روش باید درایو حتما در مد کنترلی V/f باشد.

انجام این کار به روشهای مختلفی با درایوهای سری NE و NG امکانپذیر است. در ادامه یکی از این روشها با توجه به پارامترهای درایوهای سری NG شرح داده میشود:

1- ابتدا نحوه کنترل موتور را بر روی روش کنترل V/f قرار میدهیم:

P0-01 = 2

2- در گام دوم تنظیمات مربوط به کنترلر PID اعمال میشود.

روش تنظیم فرکانس اصلی دستگاه را بر روی خروجی حلقه کنترلی PID قرار میدهیم:

P0-03 = 8

برای سیستمهای مختلف ضرایب تناسبی، انتگرالگیر و مشتقگیر و نحوه عملکرد کنترلر مقادیر بسیار متنوعی اختیار میکنند که در فایلی جداگانه روش کلی تنظیم و استفاده از کنترلر PID توضیح داده خواهد شد. بهطور کلی مقدار ضریب pK بالا و مقدار ضریب iK کم و مقدار ضریب dK بسیار کم انتخاب میشود. در سیستم تست مورد استفاده در شرکت مقدار این ضرایب از قرار زیر بود اما الزامی برای صحت عملکرد این ضرایب در دیگر موتورها و سیستمها وجود ندارد.

PA-00 = 0

PA-01 = 100%

PA-02 = 0

PA-03 = 0

PA-05 = 64

PA-06 = 4.5

PA-07 = 0.3

3- در گام سوم خروجیهای دیجیتال را پیکره بندی خواهیم کرد. برای این کار رلههای خروجی درایو را به کار برده و داریم:

P8-19 = 45

P8-20 = 5%

P8-28 = 50

P8-29 = 5%

P5-02 = 3

P5-03 = 25

4- در پایان مدار فرمان و قدرت از قرار زیر متصل میشود:

ترمینال DRV خروجی درایو و SRC ولتاژ شبکه قدرت است. کلید S1 خارجی است، RLY1 رله 1 بر روی ترمینال دیجیتال خروجی درایو و RLY2 رله 2 بر روی ترمینال دیجیتال خروجی درایو میباشد.

نمودار زیر مسیر روشن شدن و خاموش شدن موتورها را با توجه به پارامتر مورد کنترل نشان میدهد:

در نمودار فوق نقطه 1 لحظه روشن شدن موتوردوم در فرکانس 44 هرتز، نقطه 2 لحظه روشن شدن موتور سوم در فرکانس 45 هرتز، نقطه 3 لحظه خاموش شدن موتور سوم در فرکانس 4.74 هرتز و نقطه چهارم لحظه خاموش شدن موتور دوم در فرکانس 43 هرتز میباشد.

بخش های مختلف بوستر پمپ آبرسانی

اول ورودی آب شهر وارد یک مخزن میشه، حجم این مخزن بر حسب تعداد واحد های ساختمان برآورد میشه.

آب از طریق این مخزن و به واسطه بوستر پمپ ها فشاردهی شده و به داخل ساختمان پمپاژ میشه. حالا باید سطح آب مخزن همیشه از یک حد مشخص بالاتر باشه پس نیاز به کنترل سطح مخزن داریم.

ظرفیت پمپ های بوستر پمپ محدود هست پس گاهی ممکنه از چند پمپ در یک سیستم استفاده شده باشه. خب اینجا ی سوال پیش میاد. اینکه چطوری باید ترتیب روشن و خاموش شدن این پمپ ها رو انجام بدیم؟ طوری که فشار خروجی همیشه ثابت باشه و در واقع اون چیزی باشه که مطلوب ماست.

همونطور که میدونین پمپ ها از لحاظ مکانیکی مستهلک می شوند. پس باید این استهلاک یجوری بین پمپ ها تقسیم بشه تا مدت زمان بیشتری عمر کنند.

قسمت بعدی که بسیار مهم هست وسیله اندازه گیری فشار خروجی سیستم است. در این بخش ما از یک پرشر سوییچ یا یک پرشر ترانسمیتر استفاده می کنیم. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اصلا فرق این دو تا تجهیز چیه؟

پرشر سوییچ :

پرشر سوییچ در واقع یک کنتاکت هست. کنتاکتی که با تنظیم یک دیافراگم در بازه یک فشار معین عمل می کنه. یعنی زمانی که مثلا فشار روی 6 بار تنظیم می کنیم، با رسیدن به اون فشار کنتاکت ما بسته می شه. پس از افت فشار به کمتر از 6 بار هم کنتاکت دوباره باز میشه.

برای بوستر پمپ های دور ثابت میتونیم از پرشر سوییچ ها استفاده کنیم. چون قیمت مناسب تری نسبت به پرشر ترانسمیتر ها دارن.

پرشر ترانسمیتر :

این وسیله یک نوع سنسور فشار هست که به ازای فشار معینی مثلا 0 تا 16 بار سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانی تولید می کنه. استاندارد سیگنال ولتاژی 0 تا 10 ولت و استاندارد سیگنال جریانی 4 تا 20 میلی آمپر هست. از پرشر ترانسمیتر هم برای بوستر پمپ دور ثابت و هم برای بوستر پمپ دور متغیر استفاده میشه.

معمولا از یک مخزن تحت فشار هم برای کمک به ثبات فشار آب ساختمان استفاده میشه. این مخزن یک تیوپ داره و فشار مشخصی رو بصورت دائم ایجاد می کنه.

کنترل سطح مخزن، کنترل فشار آب توسط روشن و خاموش کردن پمپ ها، محافظت از پمپ ها در برابر فرسودگی و یا دو فاز شدن برق ساختمان. اینها تمام مواردی است که در بالا توضیح داده شد. این بخش ها همگی می توانند توسط یک کنترل شوند. در ادامه می خوام روش نصب و راه اندازی این تجهیز رو بهتون آموزش بدم.

معرفی کنترلر بوستر پمپ مدل ATBP210 ایتک

کنترلر بوستر پمپ ATech یک تجهیز بسیار کاربردی، پایدار و پرفروش هست. این کنترلر امروزه در بیش از 5000 پروژه در سطح کشور نصب و بهره برداری شده است.

محل نصب این کنترلر بر روی درب تابلوبرق هست و از پشت به ترمینال های آن دسترسی داریم.

نشانگر خطای کنترل فاز

این نشانگر درصورت وجود خطای کنترل فاز روشن می شود

کلیدهای جهت دار

کلید بالا : وارد شدن به SETPOINT

کلید راست : ورود به صفحه ولتاژها

کلید پایین : وارد شدن به MANUAL

کلید چپ : نمایش خطاها و ریست کردن آن ها

کلید OK : وارد شدن به منوی اصلی

کلید ESC : استپ کردن و برگشت

LCD دستگاه

این بخش LCD دستگاه هستش که از وضوح بالایی برخورداره و تمام پروسه کنترل بوستر پمپ رو نمایش میده

LED های وضعیت کنترلر

Power : نشان دهنده تغذیه دستگاه

Run : کنترلر در حال اجرای برنامه است

Com : ارتباط RS485 برقرار است

Error : فالت در سیستم وجود دارد

شکل زیر بصورت مفصل تمامی ترمینال های دستگاه رو نمایش داده که یک به یک به معرفی آن ها می پردازم:

1. ترمینال های تغذیه دستگاه

ترمینال های L,N تغذیه دستگاه و ترمینال R,S,T جهت کنترل فاز داخلی کنترلر استفاده می شود

2. ترمینال های خروجی کنترلر

این بخش شامل 10 عدد رله هستش که برای عملیات مختلف مثل استارت و استپ کردن درایو و یا قطع و وصل کردن کنتاکتورهای درایو و کنتاکتور های برق مستقیم شهر مورد استفاده قرار میگیره . با تنظیمات کنترلر در مدهای کاری 1 ، 2 و یا 3 عملکرد خروجی ها متفاوت خواهد بود

3. خروجی 24VDC

از این خروجی برای تغذیه پرشر ترانسمیتر و یا فرمان دادن به درایو می توانیم استفاده کنیم

4. ترمینال فلوتر داخلی

سنسورهای کنترل سطح به این ترمینال متصل می شوند

C : سنسور مشترک

L : سنسور سطح پایین

H : سنسور سطح بالا

5. خروجی 0 تا 10 ولت

این کنترلر بوستر پمپ دارای 2 خروجی 0 تا 10 ولت برای کنترل دور 2 درایو بصورت همزمان می باشد

6. ترمینال سنسور فشار

به کنترلر بوستر پمپ ایتک می توانیم سنسور فشار با خروجی ولتاژی یا جریانی متصل کنیم. اگر سیگنال ولتاژی داریم کافیست به ترمینال V وصل شود و اگر سیگنال جریانی داریم باید به ترمینال I اتصال بدیم بعلاوه اینکه ترمینال های I و V با هم اتصال کوتاه شوند

7. ترمینال های ورودی PR

Drive Fault : ترمینال برگشت فالت درایو

Pr1 : ترمینال برگشت کنتاکتور پمپ اول

Pr2 : ترمینال برگشت کنتاکتور پمپ دوم

Pr3 : ترمینال برگشت کنتاکتور پمپ سوم

Pr4 : ترمینال برگشت کنتاکتور پمپ چهارم

8. ترمینال های ورودی MFI

ترمینال های ورودی MFI برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند مانند

EMG : شستی امرجنسی

MP : ماکزیمم فشار

FL : کنترل سطح

CP : کنترل فاز

9. ترمینال های شبکه

جهت اتصال کنترل به شبکه مدباس از ترمینال RS485 استفاده می شود که می توان توسط جدول HEX این کنترلر مقادیر آن را در دستگاه های دیگه تحت شبکه قرائت کرد

 1. ترمینال تغذیه دستگاه ( در حالت تکفاز ترمینال های R و N )
 2. خروجی های رله ای جهت راه اندازی پمپ ها
  1. در مد 2 و 3 ترمینال اول جهت Run و Stop درایو کاربرد دارد
 3. خروجی 24 ولت DC برای تغذیه سنسورها و مدارفرمان با جریان 100میلی آمپر
 4. ترمینال های فلوتر
 5. ترمینال های خروجی آنالوگ جهت کنترل سرعت درایو
 6. سه عدد ترمینال جهت اتصال سنسور فشار
 7. ترمینال فالت درایو جهت تغذیه رله فالت روی
 8. برگشت فالت از درایو و کنتاکتور های پمپ ها
 9. ترمینال های ورودی مولتی فانکشن
 10. ترمینال های شبکه rs485
محتوای این مطلب پنهان
دکمه بازگشت به بالا