کفش کاترپیلار

  • علمی و پزشکیکفش کاترپیلار

    معایب کفش ایمنی کار چیست؟

    معرفی انواع کفش ایمنی (فواید + معایب کفش ایمنی کار چیست؟) ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه‌اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ایجاد امنیت شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرتان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در این زمینه ﺑﺪاﻧﯿﺪ این است که ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از شما در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ کرده و از ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺘﺎدن اﺷﯿﺎء ﻧﻮک تیز ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﺬاب داغ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. حتماً می‌دانید اﻧﻮاع مختلفی از ﮐﻔﺶ‌های اﯾﻤﻨﯽ وجود دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ عرضه می‌شوند. در این مطلب ما شما را با انواع کفش کار مهندسی آشنا خواهیم کرد. انواع کفش ایمنی ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ شاید شما نیز بپرسید که کفش ایمنی کار چیست؟ در واﻗﻊ ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ. از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﻧﺪه، اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﻏﻠﺘﺶ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺰ، ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺸﮕﻮن، ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ، اﺟﺴﺎم داغ، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ، ﺑﺮق ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آب و ﻫﻮای ﺑﺪ و … ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع  کفش کار کاترپیلار در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ رﺳﻤﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ پاسختان ﺑﻠﻪ است، ﭘﺲ اﯾﻦ …

دکمه بازگشت به بالا